Uczestnicy

Grupę docelową stanowi: 90 osób (27 kobiet, 63 mężczyzn) powyżej 29 roku życia osoby bezrobotne*  i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami zamieszkujące w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, starachowickim, skarżyskim, kieleckim, mieście Kielce w tym:
-80% (72 osoby) to osoby bezrobotne, w tym 27 osób długotrwale bezrobotnych
-20% (18 osób) to osoby bierne zawodowo
-10% (10 osób) to osoby z niepełnosprawnościami
-15% (14 osób) to osoby po 50 roku życia **
-60% (54 osób) to osoby z  niskimi kwalifikacjami ***

* W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).
**Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
***osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

Script logo