Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie III-VIII 2016 r. w biurze projektu w Kielcach


2. Formą zgłoszenia będą:
• Dokumenty aplikacyjne tj. formularz zgłoszeniowy, podpisany regulamin uczestnictwa, oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, w przypadku osób z niepełnosprawnościami xero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) , oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.


3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:
• miejsce zamieszkania powiaty: ostrowiecki, opatowski, starachowicki, skarżyski, kielecki
• wiek powyżej 29 roku życia ( do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie )
• osoba należąca do co najmniej jednej z kategorii: osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba z niskimi kwalifikacjami
• osoba niepracująca (bierna zawodowo lub bezrobotna)
• minimalne wymagania dla osób chcących ukończyć szkolenie zawodowe: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe


4. Kandydaci w pierwszej kolejności będą wyłaniani według kryteriów:
• osoby długotrwale bezrobotne -20 pkt
• osoby bezrobotne – 15 pkt
• osoby z niskimi kwalifikacjami – 15 pkt
• osoby po  50 roku życia – 10 pkt
• osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt
• mężczyźni  - 5 pkt


5. Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 102 osób - 17 osób/grupa (decydują punkty zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji decyduje dopiero termin wpłynięcia dokumentów) zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uwzględniająca podział na płeć.


6. II ETAP rekrutacji
• badanie motywacji Uczestników projektu do podjęcia udziału w projekcie (punktacja od 0 do 10 punktów)


7. Na podstawie sumy punktów. zostanie stworzona ostateczna liczba Uczestników projektu - 90 osób uwzględniająca podział na płeć.


8. 100% potwierdzonych Uczestników zostanie poinformowana o wynikach rekrutacyjnych i z Uczestnikami zostaną podpisane deklaracje uczestnictwa. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu do projektu ma możliwość przystąpić pierwsza osoby z listy rezerwowej.

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji obowiązujący od 13.05.2016

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Script logo